MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Program "Za życiem"
Opieka wytchnieniowa
Przemoc w rodzinie
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
"Czas na aktywność w Gminie Dukla" 2012Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje o zakończeniu projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Dukla" na rok 2012. Przedsięwzięcie było współfinansowane w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1. (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Nadrzędnym celem projektu było uaktywnienie zawodowe i społeczne 11 kobiet i 6 mężczyzn zamieszkałych w gminie Dukla, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych. Realizacja powyższego celu możliwa była dzięki osiągnięciu celów szczegółowych tj.:

 1. wzrost potencjału społecznego 17 uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Dukla poprzez wykształcenie lub podniesienie do końca 2012r. ich kompetencji społecznych,
 2. przygotowanie 17 uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Dukla do powrotu na rynek pracy poprzez podniesienie do końca 2012r. ich kompetencji i umiejętności zawodowych,
 3. poprawa sytuacji materialno-bytowej 17 uczestników poprzez objęcie ich w 2012r. wsparciem finansowym.

W pierwszym szczeblu projektu w ramach aktywizacji zawodowej wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach grupowych i konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym w łącznym wymiarze 40 godzin. Tematyka spotkań obejmowała między innymi: wartości i cele pracy, analizę predyspozycji i zainteresowań zawodowych, metody poszukiwania pracy, przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, warsztaty w zakresie technik negocjacji, autoprezentacji, planowania własnej kariery zawodowej oraz informacje na temat zakładania własnej firmy. Zajęcia prowadzone były przez pracowników firmy INNOVO Innowacje w Biznesie z siedzibą w Jaśle.

W ramach realizacji aktywizacji społecznej 17 uczestników wzięło udział w treningu kompetencji społecznych w łącznym wymiarze 55 godzin. Trening obejmował swoim zakresem m. innymi: zmianę postawy życiowej, komunikację interpersonalną, asertywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, pracę w zakresie podnoszenia własnej wartości. Trening prowadziła P. Dorota Grzywacz z Centrum Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego CenPRO.

Zwieńczeniem projektu było zorganizowanie kursów, których celem było przyuczenie uczestników do zawodu. Zorganizowano 4 rodzaje szkoleń:

 1. Spawanie elektryczne Metodą MAG w łącznym wymiarze 212 godzin odbyło się w dniach 19.07.2012r. - 31.08.2012r. Szkolenie teoretyczne i praktyczne miało na celu zdobycie wiedzy i umiejętności spawania:
  • blach i rur metodą MAG spoinami pachwinowymi,
  • blach metodą MAG spoinami czołowymi,
   oraz uzyskanie uprawnień do wykonywania w/w spoin.
   Kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 6 mężczyzn.

 2. Operator koparko - ładowarek III kl. w łącznym wymiarze 202 godzin, które odbyło się w dniach 27.08.2012r. - 28.09.2012r. Do kursu przystąpiło i ukończyło 2 mężczyzn. Beneficjenci podczas zajęć omawiali zagadnienia związane z BHP przy obsłudze koparko - ładowarek, elementy hydrauliki, budową koparek, ładowarek, technologią robót.

 3. Kucharz małej gastronomii w terminie 01.08.2012r. - 22.08.2012r. w wymiarze 100 godzin. Kurs ukończyło z wynikiem pozytywnym 11 kobiet. Uczestniczki nabyły umiejętności w zakresie wykonywania potraw i napojów serwowanych w punktach małej gastronomii oraz zdobyły wiedzę potrzebną do oceny i doboru surowców i półproduktów.

 4. Kurs z zakresu florystyki w dniach 05.11.2012r. - 13.11.2012r. łącznej liczbie 50 godzin. Podczas kursu 7 uczestniczek poznało m. innymi: asortyment roślin ozdobnych, artykuły dekoracyjne, sposób utrwalania materiału roślinnego, style w kompozycjach, wykonywanie wiązanek okolicznościowych.

Zajęcia oraz kursy dla uczestników były prowadzone bezpłatnie, dodatkowo w ramach poniesionych kosztów beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe oraz pomoc rzeczową.

W dniu 28. 12. 2012r. odbyło się spotkanie na zakończenie projektu, w którym udział wzięli uczestnicy projektu, kierownik projektu Wiesław Pałka, koordynator merytoryczny Małgorzata Bielec oraz pracownicy socjalni. Spotkanie miało na celu podsumowanie organizacji projektu oraz osiągnięć uczestników. Wszystkim uczestnikom życzymy satysfakcji z wykonywania przyszłej pracy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projektach organizowanych przez MOPS w Dukli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr (13) 43 291 41-43.

Gmina Dukla i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informują o zakończeniu pierwszych szkoleń w ramach realizowanego w 2012r. projektu "Czas na aktywność w gminie Dukla". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013 Priorytet VII.

Do tegorocznego kursu przystąpiło 17 osób, w tym 6 mężczyzn. Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego trwało łącznie 26 godzin przypadających na 1 uczestnika, z czego 25 godzin trwały warsztaty grupowe, a 1 godzinę przeznaczono na indywidualne konsultacje ze specjalistą. Tematyka spotkań warsztatów indywidualnych obejmowała:

 1. przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowanie ścieżek indywidualnego rozwoju - IPD
 2. Określenie predyspozycji zawodowych pod kierunkiem wybranego szkolenia
 3. Samoocena systemu sprzyjającego wchodzeniu klienta na rynek pracy
 4. Poznanie mocnych i słabych stron
 5. Analiza atutów i trudności, barier, luk do uzupełnienia, stanowiących przeszkodę w osiągnięciu celu zawodowego

W dalszej kolejności odbyły się grupowe warsztaty doradztwa zawodowego, a ich główne tematy obejmowały:

 1. Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych
 2. Moje relacje z innymi ludźmi. Techniki komunikacji, negocjacji, asertywność
 3. Rynek pracy. Techniki aktywnego poszukiwania pracy
 4. Dokumenty aplikacyjne
 5. Proces rekrutacyjny, autoprezentacja

Szkolenie przeprowadzili pracownicy firmy INNOVO Innowacje w Biznesie z Jasła.
"Grupowy trening kompetencji społecznych" to drugie szkolenie dla 17 uczestników projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Dukla" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym założeniem zorganizowanych warsztatów było przekonanie, że pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem, długotrwale bezrobotnym nie powinna sprowadzać się jedynie do świadczeń finansowych, lecz jej istotą winno być wzmacnianie motywacji bezrobotnego do pracy, pomoc i wsparcie psychologiczne. Tematyka treningu obejmowała m. innymi: zmianę postawy życiowej, dostarczenie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, dostarczenie wiedzy z zakresu asertywności, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, nabycie umiejętności bycia asertywnym w sytuacjach społecznych, dostarczenie informacji i nabycie umiejętności z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, nabycie umiejętności wyznaczania asertywnych celów w życiu i pracy zawodowej, pracę w zakresie podnoszenia własnej wartości. Program treningu był realizowany w formie warsztatowej, dzięki czemu uczestnicy mieli szansę nabyć nowe umiejętności w trakcie ćwiczeń praktycznych i sytuacji symulowanych. Nabycie i podniesienie kompetencji społecznych stanowi grunt do dalszego prawidłowego rozwoju psychologicznego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez P. Dorotę Grzywacz, trenera Centrum Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego CenPRO z Jasła.Więcej zdjęć w galerii...

Koordynator merytoryczny
Małgorzata Bielec

Gmina Dukla oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informują o rozpoczęciu realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Dukla". Zadanie w 85% jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz w 15 % przez Gminę Dukla.Celem projektu jest uaktywnienie zawodowe i społeczne 17 niepracujących osób (w tym 6 mężczyzn i 11 kobiet), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej tj. 18-64 lat, zamieszkałych na terenie naszej Gminy. W ramach działań projektowych uczestnicy zdobędą nowe uprawnienia zawodowe - "Kucharz małej gastronomii" - dla 11 kobiet, "Florystyka", w którym będzie uczestniczyło 7 kobiet, "Spawanie elektryczne metodą MAG" dla 6 mężczyzn i "Obsługa koparko-ładowarki" zaplanowane dla 2 mężczyzn. Dodatkowo dla wszystkich uczestników projektu zorganizowany zostanie trening kompetencji społecznych w wymiarze 55 godzin. Trening będzie obejmował: zmianę postawy życiowej, komunikację interpersonalną, asertywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, pracę w zakresie podnoszenia własnej wartości. Trening kompetencji społecznych będzie miał na celu podniesienie kompetencji życiowych umożliwiających powrót do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz powrót na rynek pracy.

   

W ramach projektu odbędą się również 40 - godzinne warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Uczestnictwo w tych zajęciach pozwoli nabyć praktyczne umiejętności przydatne szczególnie w trudnym okresie poszukiwania pracy. Tematyka 3-dniowych będzie obejmować: wartości i cele pracy, analiza predyspozycji i zainteresowań zawodowych, metody szukania pracy, przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Zorganizowane zostaną ponadto praktyczne warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie technik negocjacji, planowania własnej kariery zawodowej oraz informacje na temat zakładania własnej firmy. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów, otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, upominki, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie w trakcie zajęć a także zostaną objęci wsparciem finansowym oraz pracą socjalną.

Więcej zdjęć w galerii...

Koordynator merytoryczny
Małgorzata BielecMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl