MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Dodatek gazowy
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Programy
Profilaktyka alkoholowa
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nieodpłatna
      Pomoc Prawna

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
WSPIERANIE RODZINYGminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dukla na lata 2021-2023

GRUPA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY
[29.11.2018]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli ogłasza nabór chętnych do wzięcia udziału w grupie wsparcia. Grupa powstała z myślą o osobach, doświadczających  przemocy psychicznej, fizycznej bądź seksualnej .

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia to forma pomocy psychologicznej polegającej na spotkaniach osób przeżywających podobne problemy.  Spotkania dają  możliwość rozmowy z innymi osobami doświadczającymi trudnych emocji, uczuć i sytuacji. To również miejsce gdzie można zostać wysłuchanym, doświadczyć empatii i bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Możliwość opowiedzenia o sowich przeżyciach i wysłuchania innych osób daje poczucie, że nie jest się samemu ze swoimi kłopotami. Wsparcie uzyskane podczas spotkań pomaga uwolnić się od ciężaru trudnych emocji i doświadczeń, co sprzyja lepszemu radzeniu sobie z wyzwaniami, które niesie życie.

Korzyści płynące z uczestnictwa w grupie wsparcia:

  • uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z własnymi trudnościami;
  • budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne umiejętności kierowania swoim życiem;
  • wzbogacające doświadczenie poznania i zjednoczenia z innymi osobami zmagającymi się z podobnymi trudnościami życiowymi;
  • bliższe przyjrzenie się swoim dotychczasowym schematom działania;
  • zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinach;
  • zaspokojenie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych.

Chętnych do wzięcia udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli
Kościuszki 4, 38 -450 Dukla
tel. 13 43 29 160


Rodziny wspierające
[02.08.2018]

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą pomagać i być wsparciem rodzin, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli w oparciu o art.29 ust. 1, 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U.Nr 149, poz.887 z późn.zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wsparciu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wsparcie tych rodzin polegać będzie na przyjęciu na siebie roli rodziny wspierającej.

Do zadań rodziny wspierającej nie należy wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy są bardzo różne, zależne są od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.

Pomoc może dotyczyć:
. wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci,
. kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych,
. organizacji czasu rodziny,
. pomocy w nauce,
. racjonalnego prowadzenia budżetu domowego,
. prowadzenie gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli na piśmie w godzinach od 8.00 do 10.00 w pokoju nr 6

Rodzina NIE MOŻE pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:
. Istnieje problem alkoholowy,
. Nie ma stałego źródła utrzymania,
. Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
. Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
. Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
. Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
. Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Szczegółowe informacje pod numerem: 13 4329160
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 9, 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 43 307 33; 13 43 308 49 :: email: mops@dukla.pl