MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Dodatek gazowy
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Wypożyczalnia sprzętu
      rehabilitacyjnego

Program "Za życiem"
Programy
Profilaktyka alkoholowa
Przemoc w rodzinie
Punkt Konsultacyjny
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nieodpłatna
      Pomoc Prawna

Nasze projekty
Informacje o ochronie
      danych osobowych

Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Deklaracja dostępności
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w DukliMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dukli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli .

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-10-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-10-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opublikowane  materiały multimedialne takie jak zdjęcia mogą nie posiadać dodatkowych opisów.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor MOPS  Dukla - Bielec Małgorzata , adres meil: mop@dukla.pl .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 29 161. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli

adres: ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla

 1. Dostępność wejścia do budynku.
  Wejście do budynku MOPS Dukla jest od ulicy Kościuszki.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek w części której mieści się MOPS  nie jest wyposażony  w podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich  oraz nie jest wyposażony w windę pozwalającą przemieszczać się na piętro.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Brak jest platformy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  W budynku MOPS Dukla nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przed budynkiem MOPS Dukla nie ma wyznaczonego  miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Najbliżej dostępne  miejsce parkingowe  dla osób niepełnosprawnych jest wydzielone przy ul. Łąki w pobliżu Urzędu Miejskiego.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych Ograniczeniach.
  Do  budynku MOPS Dukla można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku MOPS w Dukli z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonanych  szczepieniach weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W budynku MOPS Dukla nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 9, 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 43 307 33; 13 43 308 49 :: email: mops@dukla.pl