MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Program "Za życiem"
Opieka wytchnieniowa
Przemoc w rodzinie
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Dyrektor, Specjalista pracy socjalnej



Pokój Nr 5

Telefon: 13 432 91 61

Przyjmują:
Dyrektor Małgorzata Bielec
Specjalista pracy socjalnej Elżbieta Szwast - Tylawa, Lipowica, Olchowiec, Wietrzno

ZAKRES CZYNNOŚCI DYREKTORA MOPS W DUKLI:

  1. Przestrzeganie i wykonywanie obowiązków określonych w art. 15 i 16 ustawy o pracownikach samorządowych oraz w art. 100 Kodeksu Pracy.
  2. Zapewnienie właściwej terminowej realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.
  3. Kierowanie pracą ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz.
  4. Opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w części dotyczącej programów pomocy społecznej.
  5. Sporządzanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań.
  6. Składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności ośrodka.
  7. Wykonywanie zadań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym środków z funduszy europejskich
  8. Współpraca i współdziałanie z instytucjami oraz specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych.
  9. Współdziałanie z organami samorządowymi i organami administracji rządowej.
  10. Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (m.in. zatrudnianie, zwalnianie pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz nadzorowanie wypełniania obowiązków służbowych przez tych pracowników).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl